Literárna súťaž

Hodnotenie poroty 2024

 

Štatút Literárnej súťaže Spolku svätého Vojtecha 

Preambula

Tento štatút je jediným záväzným dokumentom upravujúcim pravidlá Literárnej súťaže o vecné ceny a publikovanie príspevku (ďalej ako „štatút“). 

Článok I.
Účel súťaže

Cieľom súťaže je motivovať čitateľov na zapojenie do tvorivej literárnej súťaže, ktorú organizuje vyhlasovateľ, podporovať a prezentovať literárnu tvorbu, zhodnotiť a oceniť súťažné práce a umožniť dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi a vydavateľstvom Spolok svätého Vojtecha. 

Témy tohto ročníka sú:
•    Dobrodružstvo s knižným hrdinom
•    Môj deň s obľúbenou osobnosťou 
•    Na púti s Andrejom Radlinským 

Článok II.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

Názov: Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o.
Sídlo: Radlinského 5, 917 01 Trnava 
IČO: 31434541 (ďalej len vyhlasovateľ) 

Článok III.
Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 21. januára 2024 do 20. marca 2024 (ďalej len „obdobie trvania súťaže“) a bude ukončená vyhodnotením súťaže, odoslaním cien a uverejnením prvých víťazných príspevkov z každej kategórie do Pútnika svätovojtešského 2025.

Článok IV. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na súťaži 

1. Do súťaže sa môžu zapojiť osoby vo veku od 8 rokov.
2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci, osoby podieľajúce sa na činnostiach súvisiacich s touto súťažou, najmä s prípravou, so spracovaním a s vyhodnotením údajov pre účely súťaže.

Článok V. 
Pravidlá súťaže

Literárna súťaž Spolku svätého Vojtecha bude prebiehať v troch kategóriách s odlišnými témami: 

•    prvá kategória A od 8 do 11 rokov, téma Dobrodružstvo s knižným hrdinom
•    druhá kategória B od 12 do 15 rokov, téma Môj deň s obľúbenou osobnosťou 
•    tretia kategória C nad 16 rokov, téma Na púti s Andrejom Radlinským

Súťažné práce musia byť napísané v slovenskom jazyku v rozsahu najviac 2 normostrany v kategórii A, B, 3 normostrany v kategórii C (1 normostrana =1800 znakov vrátane medzier, počet znakov si v MS Word môžete skontrolovať na paneli vľavo dole), maximálny povolený rozsah je teda 3 600 znakov.
Práce zasielajte v nasledovnej úprave: písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5 na adresu sutaz@ssv.sk
Súbor pomenujte v tvare: kategória_priezvisko (napríklad A_Novakova).
Ak posielate príspevky viacerých súťažiacich, prosím, zašlite príspevky každého osobitne.
Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do troch pracovných dní. V opačnom prípade nás kontaktujte.
Komunikácia organizátorov so súťažiacimi prebieha najmä formou e-mailov, preto prosíme, použite e-mail, na ktorý je možné spätne reagovať. 
Zaslané práce nesmú byť do vyhlásenia súťaže verejne publikované a do dňa uzávierky ocenené na inej literárnej súťaže.

1.    Na súťaži sa môže zúčastniť každý, kto spĺňa predchádzajúce podmienky (Článok IV.) a ktorý v období trvania súťaže odošle súťažný príspevok. 
2.    Tri víťazné príspevky z každej vekovej kategórie budú ocenené knižnými vecnými cenami a diplomom. Prvé miesta z každej kategórie budú uverejnené v publikácii Pútnik svätovojtešský 2025.  
3.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie výhry. 
4.    Vyhlasovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.

Článok VI. 
Hodnotenie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie cien 

1.    Súťažné príspevky budú anonymne hodnotené členmi edičnej rady a odbornou porotou.  
2.    V každej vekovej kategórii budú ocenené prvé tri miesta. Výhry sú popísané v článku VII. 
3.    Hodnotenie súťažných príspevkov sa uskutoční po uzavretí súťaže v Spolku svätého Vojtecha na Radlinského ulici 5 v Trnave v spolupráci s odbornou porotou.
4.    Výherca súťaže bude o svojej výhre oboznámený písomne a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa hodnotenia. Zoznam výhercov bude tiež uverejnený v Katolíckych novinách v druhej polovici apríla a na našich sociálnych sieťach.
5.    Ak výherca súťaže výhru odmietne, vzdá sa výhry, výhru si neprevezme, bude zo súťaže vylúčený alebo mu z iného dôvodu nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto štatútom, jeho nárok na výhru týmto zaniká a na miesto výhercu súťaže nastupuje náhradník podľa poradia, v akom bol náhradník vyhodnotený. Na náhradníka sa primerane uplatnia ustanovenia tohto štatútu týkajúce sa výhercu súťaže. 
6.    Vecné ceny budú výhercom odoslané vyhlasovateľom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo poštou. 
7.    Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady predmetov výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. 
8.    Vyhlasovateľ má právo výhru v súťaži výhercovi súťaže neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca súťaže nesplnil podmienky súťaže alebo všetky podmienky na odovzdanie výhry, alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. 

Článok VII.
 Výhry (ceny) 

1.    Výhry v súťaži sú nasledovné: 

Prvé miesto v kategórii 8 – 11 rokov
Poukážka na nákup v predajni alebo e-shope Spoloku svätého Vojtecha v hodnote 100 eur na nákup kníh a produktov z vydavateľstva SSV, diplom a uverejnenie víťazného príspevku v Pútniku svätovojtešskom 2025. 

Druhé miesto v kategórii 8 – 11 rokov
Poukážka na nákup v predajni alebo e-shope Spoloku svätého Vojtecha v hodnote 50 eur na nákup kníh a produktov z vydavateľstva SSV, diplom a vrecková Biblia.

Tretie miesto v kategórii 8 – 11 rokov
Balíček aktuálnych knižných noviniek z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha v minimálnej hodnote 30 eur . 

Prvé miesto v kategórii 12 – 15 rokov
Poukážka na nákup v predajni alebo e-shope Spoloku svätého Vojtecha v hodnote 100 eur na nákup kníh a produktov z vydavateľstva SSV, diplom a uverejnenie víťazného príspevku v Pútniku svätovojtešskom 2025. 

Druhé miesto v kategórii 12 – 15 rokov
Poukážka na nákup v predajni alebo e-shope Spoloku svätého Vojtecha v hodnote 50 eur na nákup kníh a produktov z vydavateľstva SSV + vrecková Biblia.

Tretie miesto v kategórii 12 – 15 rokov
Balíček aktuálnych knižných noviniek z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha v minimálnej hodnote 30 eur. 

Prvé miesto v kategórii nad 16 rokov
Poukážka na nákup v predajni alebo e-shope Spolku svätého Vojtecha v hodnote 100 eur na nákup kníh a produktov z vydavateľstva SSV, 2 lístky na ľubovoľné divadelné predstavenie v akomkoľvek divadle, diplom a uverejnenie víťazného príspevku v Pútniku svätovojtešskom 2025. 

Druhé miesto v kategórii nad 16 rokov
Poukážka na nákup v predajni alebo e-shope Spoloku svätého Vojtecha v hodnote 50 eur na nákup kníh a produktov z vydavateľstva SSV + vrecková Biblia.

Tretie miesto v kategórii nad 16 rokov
Balíček aktuálnych knižných noviniek z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha v minimálnej hodnote 30 eur. 

Článok VIII. 
Odborná porota 

1.    Členmi odbornej poroty sú: 

Monika Zumriková Kekeliaková, literárna vedkyňa, predsedníčka poroty  
Eva Stefan, vedúca členského oddelenia 
Ľudmila Kováčová, referentka vydavateľského oddelenia 
Martina Jokelová Ťuchová, autorka 

Článok IX. 
Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž 

1.    Vyhlasovateľ má právo zmeniť tento štatút. 
2.    Vyhlasovateľ má právo odvolať súťaž, prípadne súťaž preložiť alebo zmeniť jej trvanie. 
3.    Na účinnú zmenu štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oznámením v Katolíckych novinách a na webe https://www.ssv.sk/.

Článok X. 
Ochrana osobných údajov 

Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže, vrátane výhercov, v zmysle udelených súhlasov týchto osôb na spracúvanie osobných údajov na účel súťaže (kontaktovanie v prípade výhry, zverejnenie mena výhercu v Katolíckych novinách a v Pútniku Svätovojtešskom 2025.
Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom účasti v súťaži. Osobné údaje získava vyhlasovateľ súťaže priamo od dotknutej osoby alebo od zákonného zástupcu.
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje súťažiacich po dobu trvania súťaže, ako i po jej ukončení, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä doručenia predmetnej výhry. 
Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Následne prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona. 
Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny/mimo EÚ. 
Riadne a zákonné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre prevádzkovateľa dôležité a zabezpečenie ochrany osobných údajov je jeho významnou prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa nasledujúce práva: 
.    právo na informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 
.    právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, 
.    právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 
.    právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 
.    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
.    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 
.    právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 
.    právo odvolať kedykoľvek súhlas. 

Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo prevádzkovateľovi alebo zodpovednej osobe ustanovenej prevádzkovateľom, a to využitím adresy uvedenej v článku II. tohto štatútu súťaže. 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

1.    Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu vyhlasovateľa a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže. 
2.    Ustanovenia tohto štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia.
3.    V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto štatútu. 
4.    V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko vyhlasovateľa. 
5.    Osoby zapájajúce sa do súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto štatútu. 
6.    Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. 
7.    Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. 
8.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny. 


V Trnave 9. januára 2024

Ivan Šulík 
konateľ Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o.