Osobnosti SSV

Andrej Radlinský
Juraj Slotta
František Richard Osvald
Henrich Szajbély
Pavol Novák
Šimon Klempa
Jozef Boltižár
Móric Alster
Andrej Kubina
Martin Kollár
Ferko Urbánek
Mikuláš Schneider-Trnavský
Ján Pöstényi
Andrej Hlinka
Hadrián Radváni

Andrej RadlinskýAndrej Radlinský (8. 7. 1817 Dolný Kubín – 26. 4. 1879 Kúty, okr. Senica)
zakladateľ SSV 1857 – 1870
čestný podpredseda SSV 1870 – 1879
Kňaz, náboženský spisovateľ, organizátor slovenského národnokultúrneho a literárneho života, jazykovedec, redaktor, vydavateľ. Od roku 1857 sa snažil o založenie spolku. Táto snaha bola zavŕšená 12. 11. 1869, keď získal povolenie na založenie Spolku svätého Vojtecha, ktorý sa konštituoval 14. 12. 1869. Na prvom valnom zhromaždení SSV 14. 9. 1870 bol zvolený za čestného doživotného podpredsedu. Vydával zbierku kázní Poklady kazateľského rečníctva, časopis Cyrill a Method, Nábožné výlevy, Katolícke noviny... Patril k najzaslúžilejším osobnostiam slovenského národného, náboženského a kultúrneho života 19. storočia.

Juraj SlottaJuraj Slotta (24. 3. 1819 Rajec – 4. 10.1882 Leopoldov)
správca SSV 1870 – 1877
Kňaz, publicista, redaktor, učiteľ. Spoluzakladateľ a prvý správca SSV. Zaslúžil sa o vybudovanie a chod inštitúcie. Vynikajúci rečník. Zaslúžil sa o šírenie osvety medzi katolíckymi Slovákmi, najmä vydávaním populárnych kníh prostredníctvom SSV a publicistikou; v časopisoch publikoval listy, články, kázne a básne.
 

František Richard OsvaldFrantišek Richard Osvald (3. 10. 1845 Hodruša-Hámre – 14. 4. 1926 Trnava)
správca SSV 1878 – 1879
čestný 2. predseda SSV 1908 – 1909
čestný predseda SSV 1909 – 1926
Kňaz, vydavateľ, redaktor, publicista, cirkevný hodnostár. Venoval sa publicistike, najmä literárnohistorickej a literárnokritickej, ako aj dejinám a popularizácii kazateľskej literatúry. Roku 1870 spoluzakladateľ a funkcionár SSV. Hlavný spolupracovník časopisu Kazateľ, v rokoch 1881 – 1908 vydával a redigoval časopis Kazateľňa, od roku 1890 s prílohou Literárne listy. K 100. výročiu založenia Slovenského učeného tovarišstva zostavil 3 zväzky almanachu Tovaryšstvo. Roku 1910 ho SSV poveril revíziou textu prekladu Biblie. Autor náboženských učebníc, príručiek a mravoučných kníh.

Henrich Szajbély, tit. biskup (4. 3.1804 Modra – 9. 8.1886 Ostrihom)
predseda SSV 1870 – 1876
Spolupracovník, mecén a horlivý podporovateľ Andreja Radlinského pri zakladaní SSV a organizátor porady v Kútoch v apríli 1863, na ktorej sa prerokovali s tým súvisiace otázky. Zakladajúci člen SSV, predseda jeho dočasného výboru a jeho prvý predseda.

Pavol NovákPavol Novák (22. 3. 1829 Skalica – 8. 6. 1909 Skalica)
tajomník SSV 1870 – 1877
správca SSV 1877 – 1885
čestný podpredseda SSV 1885 – 1908
čestný predseda SSV 1908 – 1909
Profesor latinčiny, nemčiny a maďarčiny na trnavskom gymnáziu, od roku 1869 funkcionár SSV. Mecén slovenskej tlače. Celý svoj majetok daroval SSV a Spolku sv. Vincenta v Skalici. Napísal Jadro dejepisu Spolku sv. Adalberta (Vojtecha). In: Pamätná kniha Spolku sv. Vojtecha. Viedeň 1886, s. 7 – 18.

Šimon Klempa (Šimon Klempa24. 10. 1811 Lakšárska Nová Ves – 21. 11. 1903 Trnava)
druhý predseda SSV 1886 – 1901
Kňaz, náboženský spisovateľ, ľudovýchovný pracovník. Reprezentant tretej, najmladšej generácie bernolákovcov, člen prípravného výboru na založenie Spolku sv. Vojtecha. Prvý redaktor Katolíckych novín. Jeho prejavy zo zasadnutí SSV vychádzali v kalendári Pútnik svätovojtešský.

Jozef BoltižárJozef Boltižár, tit. biskup (4. 2. 1821 Moravský Ján – 17. 5. 1905 Ostrihom)
predseda SSV 1876 – 1905
Kňaz, cirkevný hodnostár, arcibiskupský vikár v Ostrihome. V Banskej Štiavnici podporoval sociálne požiadavky baníkov, zvolili ho za krajinského poslanca do uhorského snemu 1873-75. Publikoval príhovory v spolkových kalendároch 1872 – 1904.

Móric AlsterMóric Alster (26. 8. 1827 Modra – 7. 10. 1894 Bratislava-Rača)
podpredseda SSV 1885 – 1894
Kňaz, osvetový pracovník. Člen výboru SSV a po smrti Š. Závodníka podpredseda SSV. Šíriteľ a podporovateľ slovenských kníh a tlače. Prispieval náboženskými a osvetovo-buditeľskými článkami do časopisu Cyrill a Method a do Katolíckych novín.

Andrej KubinaAndrej Kubina (27. 11. 1844 Moravský Ján – 30. 3. 1900 Trnava)
správca SSV 1885 – 1891
Kňaz, básnik, literát, redaktor, ľudovýchovný pracovník. Organizátor spolkov miernosti, prispieval do Slovenských novín, Černokňažníka, Katolíckych novín, Kazateľa, Kazateľne... Zakladateľ a redaktor Pútnika svätovojtešského a Posla (1898 – 1900). Jeho básne vyšli v dvoch vydaniach ako Piesne Záhorského, písal náboženské práce, prekladal z latinčiny, nemčiny, španielčiny a maďarčiny.

Martin KollárMartin Kollár (13. 10. 1853 Čáry – 26. 1. 1919 Trstín)
podpredseda SSV 1895 – 1901
správca SSV 1901 – 1919
Kňaz, spisovateľ, národnokultúrny pracovník, redaktor, prekladateľ. Organizátor slovenského národného hnutia, na uhorskom sneme predniesol prejavy za kultúrne a sociálne povznesenie slovenského ľudu. V ľudovýchovnej činnosti nástupca Andreja Radlinského, redaktor a vydavateľ Katolíckych novín. Po F. O. Matzenauerovi redigoval kalendár Pútnik svätovojtešský. Prispieval do časopisov Kazateľňa, Orol, Dom a škola a Ruža (Sušilov almanach). Náboženskú literatúru prekladal z nemeckého, maďarského a francúzskeho jazyka.

Ferko UrbánekFerko Urbánek (31. 7. 1858 Vsetín – 10. 12. 1934 Bratislava-Petržalka)
tajomník SSV 1903 – 1921
Spisovateľ, dramatik, úradník. Všestranne literárne a kultúrne činný dejateľ. Napísal 51 hier, prostredníctvom ktorých sa stovky ochotníkov zúčastnili zápasu o základné práva Slovákov. Stal sa najproduktívnejším, najhrávanejším a najpopulárnejším dramatikom, ktorého hry sa hrávajú aj dnes.

Mikuláš Schneider-TrnavskýMikuláš Schneider-Trnavský (24. 5. 1881 Trnava – 28. 5. 1958 Bratislava)
podpredseda SSV 1946 – 1949
Hudobný skladateľ, regenschori, hudobný pedagóg, národný umelec. Je autorom Jednotného katolíckeho spevníka – Kancionála, ktorý bol vydaný v roku 1937.
 

Ján PöstényiJán Pöstényi (27. 7. 1891 Kuklov – 26. 10. 1980 Trnava)
správca SSV 1920 – 1945
podpredseda SSV 1968 – 1969
doživotný čestný správca SSV 1953 – 1980
Kňaz, kultúrny historik, redaktor, organizátor kultúrneho života (Spevokol, ochotnícke divadlo) a publicista. Vo funkcii správcu SSV zreorganizoval a materiálne vybudoval činnosť SSV, rozšíril jeho pôsobnosť najmä vo vydavateľskej, knižničnej a archívnej oblasti. Založil Literárno-vedecký odbor (bol redaktor jeho zborníkov), Múzeum F. R. Osvalda, Slovenskú katolícku akadémiu, knižnicu a archív, usmerňoval vedeckú činnosť bohosloveckého zamerania, bol iniciátor literárnych pracovných komisií (katechetickej, biblickej, učebnicovej a liturgickej), pričinil sa o vydanie Misála, Svätého písma, Jednotného katolíckeho spevníka.

Andrej HlinkaAndrej Hlinka (27. 9. 1864 Ružomberok-Černová – 16. 8. 1938 Ružomberok)
predseda SSV 1920 – 1938
Kňaz, náboženský spisovateľ, národný politik. Počas väzenia v Segedíne prekladal Sväté písmo – Starý zákon. Má veľký podiel na vydaní Svätého písma v Spolku sv. Vojtecha. Na začiatku politického pôsobenia spolupracoval s politickým centrom v Martine a cirkevno-národným centrom v Trnave (SSV).

Hadrián RadvániHadrián Radváni (16. 9. 1918 Spišská Kapitula – 26. 3. 2014 Trnava)
podpredseda SSV 1990 – 1996
doživotný čestný podpredseda 1999 – 2014
Historik, bibliograf, archivár. V Spolku svätého Vojtecha pracoval v tlačiarni, archíve a knižnici. Venoval sa dejinám Trnavskej kníhtlače, Slovenskému učenému tovarišstvu. Dlhodobo sa venoval histórii Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. Je autorom 2 400 prác, z ktorých mnohé vyšli len v strojopise. Je držiteľom niekoľkých ocenení.