Stanovy SSV

Preambula

Spolok svätého Vojtecha je spolok veriacich občanov katolíkov, v ktorom sa každý podľa svojich schopností stará o Cirkev, slovenský národ a jeho kultúru a nábožnosť. 

Všetci členovia Spolku svätého Vojtecha (ďalej SSV), podľa svojho stavu, sú povinní venovať svoje sily vzrastu Cirkvi a národa vyspelým morálnym a duchovným spôsobom svojho života. Preto boli prijaté tieto Stanovy. 

Emblémom SSV je roztvorená kniha so zlatorezom a s majuskulnými písmenami po obidvoch stranách FIDEI ET SCIENTIAE, nad ktorou je modré štylizované trojvršie s dvojkrížom v červenom poli a so zlatou kruhovou žiarou naokolo. Pod knihou sú modré písmená SSV v šírke a výške knihy s dvoma stuhami. Emblém sa môže používať jednofarebný alebo v zjednodušenom vyhotovení.

Článok I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Názov združenia: Spolok svätého Vojtecha.
2. Sídlom SSV je Radlinského 5/50, 917 01 Trnava.
3. SSV je dobrovoľným náboženským združením slovenských katolíkov.
4. SSV pôsobí na území Slovenskej republiky. Miestne skupiny SSV (ďalej MS SSV) možno zakladať aj v zahraničí podľa tam platných právnych predpisov.
5. Rokovacia reč je slovenská.

Článok II
KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA VO VZŤAHU K SSV

1. Uplatňuje svoj morálny a vieroučný vplyv; duchovne iniciuje kultúrno-náboženskú činnosť.
2. Menuje predsedu SSV.
3. Každé biskupstvo Slovenskej republiky deleguje jedného člena Výboru SSV.
4. Ak je riaditeľom SSV laik, KBS menuje duchovného poradcu.
5. Hodnotí koncepčné zámery, činnosť a hospodárenie SSV.

Článok III
POSLANIE

1. Poslaním SSV je združovať slovenských katolíkov všetkých vrstiev a profesií v duchu Druhého vatikánskeho koncilu, apoštolského listu Christifideles laici a v intenciách KBS, s cieľom prehĺbiť náboženské, mravné a národné presvedčenie, konanie a uplatňovanie kresťanských zásad vo všetkých oblastiach kultúrneho, vedeckého, hospodárskeho a sociálneho života nášho národa;
2. aktivizovať MS SSV, aby hľadali konkrétne cesty, ako ich účinne zaviesť do života.
3. Na uskutočňovanie týchto cieľov SSV
a) vydáva a rozširuje Sväté písmo, modlitebné knižky, mravoučné publikácie, učebnice a učebné pomôcky;
b) vydáva poučné a zábavné publikácie písané v kresťansko-katolíckom duchu;
c) vydáva vedecké, umelecké a kultúrne diela domácich i zahraničných autorov;
d) vydáva noviny, časopisy a iné periodiká;
e) podporuje zakladanie a činnosť klubov, knižníc, MS SSV a študovní SSV;
f) organizuje prednášky, semináre, poskytuje konzultácie;
g) spolupracuje s katolíckymi inštitúciami doma i v zahraničí;
h) buduje vlastnú sieť predajní;
i) zaobstaráva slovenským cirkevným provinciám bohoslužobné predmety, devocionálie a pod.;
j) spravuje a zveľaďuje vlastný archív a knižnicu.

Článok IV
ČLENSTVO

1. SSV má:
a) riadnych členov,
b) zakladajúcich členov,
c) čestných členov.
2. Riadnymi členmi sa môžu stať jednotlivci a právnické osoby (spoločenstvá, farské úrady, obce, knižnice, inštitúcie, spolky a pod.), ktoré súhlasia s cieľmi SSV a chcú na ich uskutočňovaní spolupracovať.
3. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky po zaplatení členského príspevku. Všetci členovia Spolku svätého Vojtecha, podľa svojho stavu, sú povinní venovať svoje sily vzrastu Cirkvi a národa vyspelým morálnym a duchovným spôsobom svojho života.
4. Riadny člen má tieto práva:
a) podávať iniciatívne návrhy a pripomienky k činnosti SSV, hodnotiť činnosť jeho orgánov;
b) zúčastňovať sa na podujatiach SSV;
c) má aktívne a pasívne volebné právo: voliť a byť volený do funkcií orgánov SSV a navrhovať funkcionárov;
d) pravidelne byť informovaný o SSV a jeho orgánoch;
e) každoročne dostávať členské publikácie a podávať návrhy na tituly edičnej činnosti;
f) každý člen má právo na 15-percentnú zľavu zo všetkých kníh vydavateľstva SSV.
5. Zakladajúcim členom je ten, kto prispeje na ciele SSV jednorazovou sumou 500 EUR; má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen.
6. Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie SSV na návrh Výboru za osobitné zásluhy v kultúrno-náboženskej a vedeckej oblasti.
7. Členovia sú účastní milostí zo svätých omší, ktoré každý kňaz člen SSV slúži za živých i mŕtvych členov spolku podľa možnosti v deň svätého Vojtecha.
8. Členstvo v SSV zaniká úmrtím člena, písomným oznámením o vystúpení alebo vylúčením na základe písomného rozhodnutia Výboru v prípade, že člen koná v rozpore so Stanovami SSV. O ich porušení rozhoduje najprv kontrolná a rozhodcovská komisia, ktorá dá návrh Výboru. Proti rozhodnutiu Výboru sa možno odvolať na valné zhromaždenie. V prípade zániku členstva úmrtím môže rodinný príslušník zomrelého člena vstúpiť do jeho členských práv na základe písomnej žiadosti doručenej SSV v lehote do 15. septembra nasledujúceho roku po jeho úmrtí.

Článok V
MIESTNE SKUPINY SSV

1. Miestne skupiny sú základnou organizačnou zložkou, ktoré nemajú právnu subjektivitu. Rozvíjajú samostatne svoju činnosť v zmysle Stanov SSV:
a) organizujú prednášky, semináre, výstavky a pod.,
b) zakladajú a vedú knižnice, študovne a poradne,
c) podporujú a propagujú činnosť SSV,
d) rozvíjajú klubovú činnosť najmä s mládežou.
2. Miestne skupiny na území Slovenskej republiky majú vlastnú vnútornú organizáciu.
3. Vedúci miestnej skupiny musí byť riadnym členom SSV, aby podľa nového zákona o ochrane osobných údajov GDPR č. 18/2018 mohol vykonávať dobrovoľnícku činnosť súvisiacu s vedením miestnej skupiny.

Článok VI
ORGÁNY SSV

Orgánmi SSV sú:
1. valné zhromaždenie
2. výbor
3. predsedníctvo
4. kontrolná a rozhodcovská komisia
1. Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SSV. Koná sa raz za štyri roky v termíne určenom rozhodnutím Výboru. O jeho konaní, mieste a čase upovedomí Výbor SSV členov 21 dní pred termínom.
1.1. Mimoriadne valné zhromaždenie je Výbor povinný zvolať, ak o to požiada aspoň tretina členov SSV. Okrem toho každý rok sa môžu konať zhromaždenia členov SSV podľa jednotlivých diecéz.
1.2. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomných viac ako polovica delegátov. Výber vyslaných delegátov zabezpečuje Predsedníctvo SSV, rešpektujúc štruktúru členstva podľa jednotlivých diecéz. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. Ak v určenom čase nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov, je o hodinu po určenom čase valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň tretina delegátov. Na schválenie Stanov a ich zmenu je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných delegátov SSV. Na rozhodnutie o zániku SSV je potrebná dvojtretinová väčšina delegovaných účastníkov valného zhromaždenia. 
1.3. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať Stanovy SSV a ich zmeny;
b) voliť členov Výboru, okrem predsedu, podpredsedu, tajomníka a riaditeľa, a voliť členov kontrolnej a rozhodcovskej komisie na obdobie štyroch rokov;
c) určovať výšku členského príspevku;
d) rozhodovať o udelení čestného členstva SSV. Medzi zasadnutiami valného zhromaždenia toto právo má Výbor SSV;
e) hodnotiť a schvaľovať správy Výboru a kontrolnej a rozhodcovskej komisie o činnosti a hospodárení SSV a dávať absolutórium Výboru;
f) schvaľovať koncepčné programy činnosti a hospodárenia;
g) rozhodovať o závažných otázkach navrhnutých delegátmi;
h) rozhodovať o zániku SSV.
2. Výbor SSV
2.1. Výbor je riadiacim orgánom SSV. Tvoria ho: predseda, podpredseda, riaditeľ, tajomník, jeden člen delegovaný za každé rímskokatolícke biskupstvo, jeden člen za Gréckokatolícku cirkev a ostatní volení členovia. Výbor má 25 členov, ktorých okrem predsedu, podpredsedu, tajomníka, riaditeľa a členov delegovaných za každé rímskokatolícke biskupstvo a Gréckokatolícku cirkev volí valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov. Voľbu upravuje volebný poriadok, ktorý zohľadňuje štruktúru členstva v jednotlivých diecézach. Členom Výboru nemôže byť zamestnanec SSV, okrem riaditeľa. Všetci členovia Výboru SSV musia byť riadnymi členmi SSV. 
2.2. Schádza sa podľa potreby, najmenej však dva razy do roka.Predseda je povinný zvolať Výbor, ak o to požiada aspoň tretina členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov.
2.3. Do pôsobnosti Výboru patrí:
a) riadiť činnosť SSV v období medzi konaním valného zhromaždenia, voliť a odvolávať funkcionárov SSV a volených členov predsedníctva, okrem predsedu SSV;
b) spracúvať návrh programu činnosti SSV a jeho hospodárenia;
c) hodnotiť a schvaľovať vydavateľský program SSV;
d) rozhodovať o závažných hospodárskych otázkach SSV;
e) schvaľovať návrhy na zriadenie odborných komisií a sekcií;
f) nadväzovať kontakty so zahraničnými inštitúciami;
g) rozhodovať o návrhoch predkladaných valnému zhromaždeniu a dozerať na realizáciu jeho uznesení;
h) schvaľovať organizáciu činnosti vrátane jednotlivých útvarov s počtami ich pracovníkov;
i) hodnotiť a presadzovať v činnosti SSV návrhy a pripomienky členskej základne;
j) schvaľovať návrhy riaditeľa na pozície vedúcich zamestnancov počas trvania jeho funkčného obdobia.
3. Predsedníctvo
3.1. Predsedníctvo SSV tvoria:
- predseda
- podpredseda
- tajomník
- traja členovia Výboru
- riaditeľ SSV
3.2. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby v období medzi zasadnutiami Výboru a vykonáva zásadné opatrenia na splnenie uznesení valného zhromaždenia, Výboru a na zabezpečenie činnosti SSV. Závažné opatrenia a rozhodnutia predsedníctva schvaľuje dodatočne Výbor SSV.
4. Kontrolná a rozhodcovská komisia
4.1. Komisia je päťčlenná, volí ju valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov. Predsedu volia členovia komisie zo svojho stredu.
4.2. Kontroluje dodržiavanie Stanov a organizačného poriadku, ako aj hospodárenie SSV. Správu o záveroch a výsledkoch svojej činnosti predkladá Výboru SSV a štvorročne valnému zhromaždeniu.
4.3. Každý člen SSV a zamestnanec je povinný prostredníctvom kontrolnej a rozhodcovskej komisie pokúsiť sa o vyriešenie sporu v kresťanskom duchu zmierlivosti a v tom istom duchu je povinná konať i kontrolná a rozhodcovská komisia.
4.4. Činnosť komisie upravuje jej rokovací poriadok, ktorý je schválený valným zhromaždením.
4.5. Predseda kontrolnej a rozhodcovskej komisie alebo ním poverený člen z tejto komisie má právo zúčastniť sa na zasadnutiach Výboru SSV bez hlasovacieho práva.

Článok VII
FUNKCIONÁRI SSV

Funkcionármi SSV sú:
- predseda
- podpredseda
- tajomník
1. Predsedu ustanovuje Konferencia biskupov Slovenska z vlastných radov. V prípade, že z vážnych dôvodov vymenovaný predseda SSV nemôže túto funkciu plniť, KBS na jeho návrh poverí výkonom tejto funkcie kňaza. Mandát predsedu SSV (biskupa) týmto nezaniká. Funkcia predsedu je čestná a bezplatná. Do právomoci predsedu patrí:
a) zvolávať po prerokovaní vo Výbore valné zhromaždenie, zvolávať a viesť zasadanie Výboru SSV;
b) predkladať Konferencii biskupov Slovenska správy o koncepčných zámeroch hospodárenia a činnosti SSV;
c
) zastupovať SSV navonok doma i v zahraničí;
d) 
doplniť ďalšie úlohy, práva a povinnosti vyplývajúce zo Stanov a z uznesení Výboru SSV.
2. Podpredsedu volí Výbor na 4 roky. Funkcia je čestná a bezplatná.
a) Podpredseda zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti.
b) Podpredsedu v neprítomnosti zastupuje tajomník alebo volený člen Výboru.
3. Tajomníka volí Výbor na dobu štyroch rokov. Jeho úlohou je najmä:
a) iniciatívne spolupracovať s Výborom a riaditeľom SSV a dávať podnety na riešenie zásadných úloh, vyplývajúcich z uznesení valného zhromaždenia, Výboru a predsedníctva Výboru SSV;
b) na základe analýz činnosti SSV predkladať Výboru návrhy koncepčného charakteru;
c) zaznamenávať priebeh konania valného zhromaždenia a Výboru a vyhotovovať o tom zápisnicu, ktorú overujú dvaja menovaní členovia Výboru SSV.

Článok VIII
RIADITEĽ SSV

1. Riaditeľa volí Výbor spravidla na dobu medzi riadnymi zasadnutiami valného zhromaždenia. Ak sa funkčné obdobie riaditeľa SSV končí v období medzi dvoma valnými zhromaždeniami, má Výbor SSV právo poveriť zástupcu riaditeľa vykonávať funkciu riaditeľa až do zvolenia nového riaditeľa. Riaditeľ SSV ako vedúci pracovník SSV:
a) vytvára s odbornými spolupracovníkmi predpoklady na plnenie úloh SSV v zmysle Stanov, uznesení valného zhromaždenia a Výboru. Zodpovedá za ich uskutočňovanie;
b) je štatutárnym zástupcom SSV; zastupuje ho pri rokovaniach a konaní voči tretím osobám, inštitúciám, úradom, ako aj na súdoch s výnimkou tých záležitostí, ktoré sú v právomoci valného zhromaždenia, Výboru SSV, iných orgánov alebo funkcionárov SSV;
c) podpisuje spolu s predsedom alebo ustanovenými členmi Výboru uznesenia, listiny a udeľuje splnomocnenia v rámci svojej právomoci;
d) navrhuje vedúcich zamestnancov na obdobie počas trvania svojho funkčného obdobia;
e) vytvára výkonné pracoviská; prijíma, preraďuje a prepúšťa zamestnancov s predchádzajúcim súhlasom Výboru; v súlade s uzneseniami Výboru uzatvára pracovné zmluvy; riadi činnosť pracovníkov v súčinnosti s vedúcimi organizačných útvarov; 
f) predkladá Výboru písomne návrh činnosti podľa zásadných oblastí SSV, zabezpečuje realizáciu úloh podľa uznesení Výboru SSV a o ich plnení pravidelne referuje vo Výbore;
g) predkladá Výboru návrh rozpočtu a po jeho odsúhlasení disponuje materiálnymi a finančnými prostriedkami tak,aby sa v optimálnej miere hospodárne realizovali úlohy SSV;
h) predkladá komplexné písomné podklady, analýzy a správy o činnosti, o hospodárení pre valné zhromaždenie a Výbor; 
i) pravidelne informuje primeranou formou v tlači, rozhlase, televízii členskú základňu.
2. Zo závažných dôvodov Výbor môže riaditeľa odvolať.
3. Riaditeľa zastupuje jeho zástupca. Zástupcu riaditeľa schvaľuje Výbor SSV.

Článok IX
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SSV

Vnútornú organizačnú štruktúru SSV upravuje organizačný poriadok.

Článok X
MAJETOK A HOSPODÁRENIE SSV

1. SSV zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, vlastným majetkom a majetkom, ktorý nadobudol svojou činnosťou.
2. Majetok SSV tvoria:
a) nehnuteľný majetok;
b) hnuteľný majetok, slúžiaci na plnenie úloh a cieľov spolku;
c) členské príspevky;
d) príjmy z vlastnej činnosti;
e) príjmy z podnikateľskej činnosti;
f) pôžičky, úvery a úroky;
g) dary a príspevky od fyzických a právnických osôb;
h) dedičstvo;
i) výnosy z prenájmu majetku spolku;
j) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích alebo spoločenských podujatí.
3. Príjmom spolku môžu byť aj výnosy z verejných zbierok, dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo zo štátneho fondu. Tieto príjmy nesmú byť použité na výdavky spojené so správou spolku.
4. Výnosy z doplnkovej podnikateľskej činnosti používa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na rozvoj cieľa, poslania a úloh združenia v súlade so stanovami.

Článok XI
Zastupovanie navonok

1. Zastupovanie navonok patrí predsedovi SSV. Listiny obsahujúce právne úkony, podľa ktorých SSV nadobúda alebo scudzuje majetok (hnuteľný alebo nehnuteľný), podpisuje za SSV predseda alebo podpredseda a dvaja členovia Výboru SSV poverení Výborom.
2. Pri operatívnej realizácii úloh, schválených valným zhromaždením a Výborom SSV, zastupuje SSV navonok riaditeľ v rozsahu určenom Stanovami, v článku VIII. Listinami o finančných a hospodárskych operáciách spoludisponuje zodpovedný pracovník hospodárskeho oddelenia SSV.

Článok XII
ZÁNIK SSV

1. SSV zanikne: dobrovoľným rozpustením na základe návrhu Výboru a kvalifikovaného uznesenia valného zhromaždenia, v zmysle podmienok uvedených v článku VI., bod 1.2. 
2. Likvidácia SSV sa vykonáva podľa platných predpisov v čase likvidácie s tým, že v jej priebehu ohľadom jeho majetkovej podstaty bude rozhodovať Konferencia biskupov Slovenska, ktorá poverí na toto obdobie biskupov, v jej zastúpení, do doby skončenia likvidačných výkonov. Majetkovú podstatu odovzdá Konferencia biskupov Slovenska inému slovenskému spolku, ktorý má podobné ciele ako SSV.

Článok XIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmena Stanov SSV bola schválená valným zhromaždením SSV 30. marca 2019. Zmenené Stanovy SSV nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

Ivan Šulík (riaditeľ SSV)
Mons. Ján Orosch (predseda SSV)