Aktuality

Zišlo sa 88. valné zhromaždenie SSV

30.03.2019

Zišlo sa 88. valné zhromaždenie SSV

V Trnave sa 30. marca konalo 88. valné zhromaždenie Spolku svätého Vojtecha (SSV). Zúčastnilo sa na ňom 64 menovaných delegátov z celého Slovenska, ktorí zvolili nových členov grémií SSV a odsúhlasili plán činnosti na najbližšie obdobie. 

Valné zhromaždenie sa začalo slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ktorú celebroval predseda SSV Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Vo svojom úvodnom príhovore vyzdvihol dôležitosť angažovania sa laikov v spoločnosti. „Členovia Spolku svätého Vojtecha môžu pozdvihnúť našu spoločnosť veľmi účinným spôsobom, ktorý nám je vlastný a osvedčený – vzdelávaním a katechizovaním seba, ale aj svojich najbližších a všetkých členov Katolíckej cirkvi,“ povedal Mons. Ján Orosch. 
V homílii sa prítomným prihovoril riaditeľ SSV Ivan Šulík. Poukázal v nej, aké dôležité je pre kresťanov odpúšťať a preukazovať milosrdenstvo, a to vo všetkých sférach života. Ako príklad veľkorysého človeka uviedol zakladateľa SSV Andreja Radlinského, ktorý dokázal odpustiť aj tým, ktorí ho neprávom napádali a urážali. „Aj dnes sme svedkami, že ľudia útočia na Spolok svätého Vojtecha. A sú to veriaci ľudia, ktorí nemajú pekné slovo na náš spolok. No aj my by sme sa mali po vzore nášho zakladateľa nad to povzniesť a prejaviť týmto ľuďom odpúšťajúcu lásku,“ povedal Ivan Šulík. 

Bilancia a plány 

Po svätej omši nasledovala rokovacia časť valného zhromaždenia, ktoré je najvyšším orgánom SSV. Otvoril ju predseda SSV Mons. Ján Orosch, ktorý ocenil prácu riaditeľa SSV Ivana Šulíka a ako prejav vďaky mu venoval ikonu Panny Márie Trnavskej. Následne predniesol Ivan Šulík správu o činnosti SSV v uplynulom štvorročnom období, tajomník SSV Daniel Dian priblížil prácu Výboru i Predsedníctva SSV a predsedníčka Kontrolnej a rozhodcovskej komisie Alica Harišová prečítala správu o činnosti tejto komisie. 
Dôležitými bodmi rokovania bola zmena stanov a úprava členského príspevku, ktorý sa po ôsmich rokoch zvyšuje na osem eur. 
Riaditeľ SSV predstavil prítomným plán činnosti na najbližšie obdobie, ktoré budú zamerané predovšetkým na 150. výročie založenia SSV. „Pri príležitosti tohto dôležitého výročia by sme radi zviditeľnili Spolok svätého Vojtecha v spoločnosti a pozvali doň nových členov,“ povedal Ivan Šulík vo svojej prezentácii. 

Voľby do grémií

Delegáti valného zhromaždenia volili členov Výboru SSV i Kontrolnej a rozhodcovskej komisie. Výbor SSV je riadiacou zložkou medzi valnými zhromaždeniami, na jeho čele stojí predseda Ján Orosch menovaný Konferenciou biskupov Slovenska a desať členov menujú diecézni biskupi. Delegáti volili 13 členov do Výboru SSV a piatich členov do Kontrolnej a rozhodcovskej komisie. 
Nový Výbor SSV sa prvýkrát zíde 23. apríla na sviatok sv. Vojtecha, ktorý je patrónom SSV.