Aktuality

Duchovný pastier oslávil storočnicu

24.11.2017

Duchovný pastier oslávil storočnicu

V dňoch 22. až 23. novembra sa uskutočnili oslavy stého výročia založenia Duchovného pastiera, najstaršieho teologického periodika na Slovensku. Na pôde Kňazského seminára sv. Gorazda sa 22. novembra 2017 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Redakčnej rady Duchovného pastiera. 

Šéfredaktor časopisu Duchovný pastier Daniel Dian v príhovore spomenul aj významnú prácu zosnulého prof. Tadeusza Zasępu, ktorý sa podieľal významne na obnove tohto periodika po skončení totalitného režimu. Vzhľadom na široký záber tém na návrh šéfredaktora Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup a predseda SSV vymenoval nových troch redaktorov Duchovného pastiera: prof. Jozefa Jurka, prof. Antona Adama a Mgr. Pavla Gavendu. V nasledujúcej časti zasadnutia riaditeľ SSV Ivan Šulík oznámil, že na základe návrhu šéfredaktora periodika predseda SSV Mons. Ján Orosch ocenil zásluhy o rozvoj Duchovného pastiera  striebornou medailou 125 výročia založenia Spolku sv. Vojtecha , ktoré sú najvyšším ocenením SSV. Riaditeľ SSV odovzdal toto vyznamenanie ako prejav úcty a vďaky za rozvoj tohto najstaršieho teologického periodika na Slovensku v oblasti filozofie a homiletiky XMons. prof. ThDr. PhDr. Stanislavovi Stolárikovi, PhD., rožňavskému diecéznemu biskupovi; ako prejav úcty a vďaky za rozvoj tohto najstaršieho teologického periodika na Slovensku v oblasti histórie a homiletiky XMons. prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD., nitrianskemu diecéznemu biskupovi a členovi Redakčnej rady Duchovného pastiera; ako prejav úcty a vďaky za obnovu a rozvoj tohto najstaršieho teologického periodika na Slovensku po zmene politického systému. Je najaktívnejší prispievateľ do Duchovného pastiera. Celkovo tam má doteraz publikovaných 146 príspevkov. HeLic. ThDr. Pavlovi Kollárovi, PhD., prvému ponovembrovému šéfredaktorovi v rokoch  1990 – 1995  a členovi Redakčnej rady Duchovného pastiera; ako prejav úcty a vďaky za rozvoj homiletiky v Duchovnom pastierovi,  propagáciu a výskum tohto periodika Mgr. Pavlovi Gavendovi.

Po skončení zasadnutia RR DP jeho účastníci sa odobrali na mestský cintorín, kde položili veniec na hrob zakladateľa periodika Mons. ThDr. Jozefa Buday a do krypty v katedrálnom chráme v Nitre, kde položili veniec aj na hrob dlhoročného šéfredaktora a zriaďovateľa redakčnej rady periodika Mons. Jozefa Tisa. Na druhý deň slávnosť storočnice vzniku – vydania prvého čísla Duchovného pastiera pokračovala slávením sv. omše v Kaplnke sv. Gorazda v Kňazskom seminári sv. Gorazda. Hlavný celebrant, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, predseda SSV v úvode pozdravil prítomných a koncelebrujúcich otcov biskupov Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa a Mons. Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa ako asi 30 koncelebrujúcich kňazov, seminaristov a laikov. Vyzdvihol úlohu a poslanie časopisu v jeho storočnej histórii pri formácii nielen kňazov, ale prostredníctvom nich aj národ. „Som presvedčený, že mnohí z veľkých mužov nášho národa boli na takej duchovnej a náboženskej úrovni, že obsadili miesto blahoslavených i svätých a napomáhajú nám svojimi príhovormi. My musíme v ich diele pokračovať ďalej“. Humorným spôsobom prešiel aj cez neľahké obdobie, kedy časopis bol pod kuratelou komunistickej diktatúry. V homílii Mons. Stanislav Stolárik poukázal na dve súbežne storočnice – fatimské udalosti a vznik časopisu – „obe sa rodili v tichosti a dnes môžeme vidieť ich storočné ovocie“. Okrem iného sa však venoval aj opodstatnenej budúcnosti periodika a poukázal na vizionárku Martu Robin, ktorá hovorí, že tretie tisícročie bude patriť sv. Jozefovi. Biskup zdôraznil úlohu otcovstva v živote Ježiša Krista a Cirkvi. Zdôraznil, že práve sv. Jozef by mal byť veľkým sprievodcom časopisu v novej storočnici a významne sa venovať obnove rodín. Šéfredaktor a organizátor vedeckej konferencie privítal potom v odbornej časti osláv storočnice časopisu aj banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, ktorý bol dlhoročným členom RR DP a aj prispevateľom periodika aj v súčasnosti. Privítal mladých kňazov diecézy zúčastňujúcich sa na kňazskej formácii, členov Výboru SSV Jozefa Opatovského, podpredsedu SSV a Štefana Bošnáka, bohoslovcov a laikov. Moderátormi konferencie boli Dr. Pavol Kollár a riaditeľ SSV Ivan Šulík, ktorý v otváracom prejave oboznámil účastníkov vedeckej konferencie s niekoľkými obdobiami storočného časopisu, ako aj s dôvodmi prečo časopis dva razy nevyšiel. „Na Slovensku je iba málo časopisov, ktoré nepretržite vychádzajú celé storočie. Po sto rokoch môžeme s hrdosťou konštatovať, že Duchovný pastier prekonal krušné časy a vytrval, i keď naďalej zápasí s podobným problémom ako na začiatku, a to s neprijatím zo strany kňazov“, povedal v úvode Ivan Šulík, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha.

Daniel Dian, v prvom referáte vedeckej konferencie, účastníkom predstavil osobnosť, ktorá stála pri zrode jubilujúceho časopisu: „Jozef Buday bol mužom činu. Málokto vie, že bol zakladateľom svojpomocných potravinových a úverových družstiev. Pokračoval v línii kňaza Štefana Závodníka v zakladaní spolkov striezlivosti. Pre nás bol hlavne zakladateľ a prvý šéfredaktor Duchovného pastiera. Prečo však zostal v svojom čase zabudnutý?“ Ozrejmil, že v meniacich sa časoch ako aj vloženia osobných emócii často prichádzalo k mnohým nespravodlivostiam. Najväčšia bola, že po smrti zakladateľa a prvého šéfredaktora časopisu nikde nebola zmienka o skutočnosti, že Jozef Buday náhle skonal na ceste na zasadnutie Slovenského snemu 15. novembra 1939. Ani ako predsedovi SSV mu nebola venovaná pozornosť. Možno sa iba domnievať, že sa dostal do osobného sporu so Štefanom Mnoheľom, ktorý neprávom založenie časopisu nekriticky pripísal inému velikánovi našich dejín Andrejovi Hlinkovi, keď slávil sedemdesiatiny. Skutočnú pravdu o tom už nik neodhalí, ale predsa je nutné uviesť pravdu na jej miesto, že zakladateľom a prvým šéfredaktorom periodika bol Jozef Buday. Štafetu po ňom prebral Andrej Hlinka, nakoľko Jozef Buday pre zdravotné problémy sa vzdal vedenia časopisu a potom tretím šéfredaktorom sa stal Jozef Tiso, ktorý časopis redigoval 7 rokov. Daniel Dian ozrejmil aj cieľ konferencie. Obnoviť pravdivé dejiny časopisu, zreštaurovať tak, ako sa reštaurujú obrazy – zbaviť ich nánosov dejín, mnoho ráz veľmi deformovaným. Preto bola venovaná pozornosť aj času vzniku Duchovného pastiera v bloku pod názvom Pravda o „maďarónskych biskupoch“ Viliamovi Bathanyim a Alexandrovi Parvym vo vzťahu k Duchovnému pastierovi. Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. predniesol príspevok pod názvom  Vypovedanie biskupa Viliama Batthyánya z Nitry. Doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku prednáškou Reformné hnutie nižšieho katolíckeho kléru v čase vzniku prvej Československej republiky. Za neprítomného Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. Františka Dlugoša, PhD. príspevok  Biskup Alexander Párvy – mecenáš slovenskej katolíckej tlače a Duchovného Pastiera predniesol prof. Amantius Akimjak.  Druhý blok prednášok bol venovaný času, kedy časopis redigovali ako „Šéfredaktori Duchovného pastiera: Hlinka, Tiso, Bagin“.  HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. predniesol príspevok Spor Andreja Hlinku vo Vatikáne a jeho význam pre Hlinkovu činnosť v Spolku sv. Vojtecha.  Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. mapoval vydávanie  Časopisu Duchovný pastier v rokoch 1938 – 1944.  Mgr. Veronika Šulková predstavila Katolícku osobnosť Dr. Anton Bagin, od smrti ktorého 21. novembra uplynulo 25 rokov.  Tretí blok odborných prednášok na tému: Témy v Duchovnom pastieri otvoril Daniel Dian, ktorý v stručnosti oboznámil prítomných s najobsiahlejším a najpodrobnejším príspevkom  prof. ThDr. Antona Adama, PhD. Vierouka Katolíckej cirkvi na stránkach Duchovného pastiera. Jozef Ondovčák predniesol príspevok Mons. prof. ThDr. Jozefa Jurka, PhD.: Prienik Druhého vatikánskeho koncilu cez stránky Duchovného pastiera. Záver bloku i celej konferencie patril Mons. prof. ThDr. Mariánovi Šurábovi, PhD. s príspevkom Duchovný pastier a homiletika v období komunistickej totality a výrazná osobnosť homiletiky Jozef Vrablec. Na záver sa účastníkom konferencie prihovoril aj člen RR DP prof. Pavel Ambros SJ z Olomouce. Nitriansky biskup vyzdvihol  význam konferencie a poďakoval ako predseda Rady pre históriu pri KBS za organizovanie konferencie i účasť na nej.

Účastníci konferencie dostali celý zborník z konferencie označený ako trojčíslo Duchovného pastiera 8, 9, 10/2017.  

Daniel Dian, šéfredaktor Duchovného pastiera