Aktuality

Valné zhromaždenie SSV ocenilo aktívnych členov

30.04.2015

Valné zhromaždenie SSV ocenilo aktívnych členov

Slávnostnou svätou omšou v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave sa 25. apríla 2015 začalo 87. Valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha (VZ SSV). Hlavný celebrant Mons. Ján Orosch, predseda SSV a trnavský arcibiskup v homílii vyzdvihol osobnosť a dielo patróna spolku sv. Vojtecha. 

Ocenil svätcovu odvahu i túžbu po spáse ľudí a priblížil ho ako osobnosť stredoeurópskeho formátu, najmä krajín Vyšehradskej štvorky, dokonca ho označil za spolupatróna Európy. Práve pre jeho kvality zvolil Andrej Radlinský sv. Vojtecha za patróna inštitúcie, ktorá mala upevňovať nielen národné povedomie, ale aj prispievať k šíreniu gramotnosti medzi pospolitým ľudom. Arcibiskup Ján Orosch povzbudil všetkých účastníkov valného zhromaždenia, aby ani oni nestrácali odvahu nasledovať tohto svätca.

o prezentácii účastníkov otvoril predseda SSV Ján Orosch rokovaciu časť valného zhromaždenia v sále Marianum v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave. Zo 150 pozvaných delegátov bolo prítomných 84, čo je podľa Stanov SSV dostačujúci počet na prijímanie všetkých rozhodnutí. Program pokračoval v súlade so schváleným rokovacím poriadkom pod vedením pracovného predsedníctva, ktoré tvorili predseda SSV Mons. Ján Orosch, podpredseda SSV Jozef Opatovský, riaditeľ SSV Ivan Šulík a tajomník SSV Daniel Dian.

Na začiatku rokovania Spolok sv. Vojtecha udelil Pamätný list Božene Kusej z Komjatíc a Františkovi Kučminovi z Bardejova za ich obetavú a neoceniteľnú prácu pri šírení kresťanskej literatúry vo svojich miestnych skupinách SSV a Jánovi Weissovi, CSc., za mimoriadnu podporu činnosti SSV. Okrem toho udelil Spolok sv. Vojtecha dve strieborné medaily. Prvú získal bývalý riaditeľ SSV Mons. Vendelín Pleva za svoju podporu pri rozvíjaní činnosti SSV, druhá bola udelená dlhoročnej zamestnankyni SSV Ľudmile Čuntalovej za svedomitú a vytrvalú prácu.

Po voľbách návrhovej, mandátovej a volebnej komisie predniesol riaditeľ SSV Ivan Šulík správu o činnosti SSV medzi valnými zhromaždeniami. Potom nasledovala správa o činnosti Výboru a Predsedníctva SSV, ktorú predostrel tajomník SSV Daniel Dian a správa o činnosti Kontrolnej a rozhodcovskej komisie, ktorú predniesla jej  predsedníčka Alica Harišová. Delegáti VZ SSV odsúhlasili návrh na zmenu niektorých častí Stanov SSV a vzápätí riaditeľ SSV priblížil návrh plánu činnosti SSV na roky 2015 – 2019. V závere predpoludňajšej časti rokovania prebehli voľby do grémií SSV.

V diskusnej časti delegáti predkladali požiadavky, týkajúce sa intenzívnejšej práce pri získavaní nových členov SSV, vydávania literatúry ako aj liturgických kníh, najmä liturgického spevníka. Po vyhlásení výsledkov volieb nasledovalo schválenie uznesení z VZ SSV. Valné zhromaždenie zaslalo pozdravný telegram predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavovi Zvolenskému.  

Daniel Dian

Najazujímavejšie momenty z valného zhromaždenia

Katedrála sv. Jána Krstiteľa v TrnaveÚčastníkov valného zhroamaždenia SSV privítala Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave. 

 

 

 

 

 

 

   Obetné dary priniesli pracovníci SSV Zuzana Šupolová (vľavo vzadu), Jozef Jedlička (vpravo vzdau). Jozef Viskupič a členka predsedíctva        SSV Ľubomíra Haršányová.

 

 

 

 

 

Svätú omšu s prítomnými kňazmi celebroval trnavský arcibiskup a predseda SSV Mons. Ján Orosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 84 delegátov. 

 

 

 

 

 

 

 František Kučmina z Bardejova preberá Pamätný list SSV za neúnavnú činnosť vo svojej   miestnej skupine. 

 

 

 

 

 

 

 Mons. Vendelín Pleva získal Striebornú medailu SSV za svoju dlhoročnú činnosť v SSV. 

 

 

 

 

 

 

 Riaditeľ SSV predniesol správu o činnosti v rokoch 2011 až 2014 a predstavil plán činnosti na najbližšie obdobie. 

 

 

 

 

 

 

  Daniel Dian predložil správu o činnosti Výboru a Predsedníctva SSV. 

  

 

 

 

 

 

 Pracovné predsedníctvo VZ SSV: zľava Ján Orosch, Jozef Opatovský, Ivan Šulík 

 

 

 

 

 

 

  Delegáti volili členov Výboru SSV a Kontrolnej a rozhodcovskej komisie 

 

 

 

 

 

 

  Viacerí z delegátov sa zapojili do diskusie 

 

 

 

 

 

Záverečná modlitba 

 

Snímky: Ria Kmeťová