Aktuality

Výbor Spolku svätého Vojtecha si pripomenul svojho patróna

22.04.2016

Výbor Spolku svätého Vojtecha si pripomenul svojho patróna

V priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave sa 19. apríla zišiel na piatom zasadnutí vo volebnom období 2015 – 2019 Výbor Spolku svätého Vojtecha (Výbor SSV). Zasadnutie sa začalo slávením svätej omše o 9.00 v Kaplnke Svätého kríža. 

Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup, predseda SSV Mons. Ján Orosch, koncelebrovali prítomní kňazi. Svätá omša bola votívna ku cti sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, patróna spolku, ktorého sviatok si pripomíname 23. apríla, a v zmysle Stanov SSV bola obetovaná za živých i mŕtvych členov SSV. Arcibiskup Ján Orosch v úvode vyzdvihol osobnosť sv. Vojtecha, ktorého nazval staviteľom mostov. Riaditeľ SSV Ivan Šulík v príležitostnej homílii poukázal na význam pôsobenia sv. Vojtecha, ako aj na osobnosť zakladateľa Spolku svätého Vojtecha Andreja Radlinského. Vyzdvihol pokoru sv. Vojtecha a prezieravosť Andreja Radlinského, ktorý si všimol skutočnosť veľkej úcty k tomuto svätcovi, a vidiac politickú situáciu, vedel, že napriek jeho túžbe by spolok nikdy nedostal súhlas, ak by bol pomenovaný po sv. Cyrilovi a Metodovi. Za patróna preto vybral sv. Vojtecha, ktorý svojím účinkovaním naplnil stredoeurópsky priestor Nemecko, Česko, Poľsko, Uhorsko a v ňom aj územie dnešného Slovenska.   

Na programe pracovnej časti rokovania bolo schvaľovanie výročnej správy a kolektívnej zmluvy na rok 2016 a 2017. Dôležitým bodom rokovania boli aktivity na podporu získavania nových členov SSV, ako aj edičný plán SSV.

Daniel Dian