Aktuality

Výbor Spolku sv. Vojtecha zasadal v novom zložení

19.05.2015

Výbor Spolku sv. Vojtecha zasadal v novom zložení

V Trnave sa 19. mája v zmysle Stanov Spolku sv. Vojtecha do 30 dní po konaní valného zhromaždenia SSV, ktoré bolo 25. apríla 2015, zišiel novozvolený Výbor SSV.

Rokovanie sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval predseda SSV Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, spolu s kňazmi členmi Výboru SSV. Svätá omša bola obetovaná za zosnulého biskupa Mons. Dominika Tótha. 

Po prezentácii prítomných sa pod vedením riaditeľa SSV Ivana Šulíka začala rokovacia časť programu. V úvode sa predstavili jednotliví členovia nového Výboru SSV, ktorým predseda SSV odovzdal Stanovy SSV, a tým symbolicky prevzali záväzok pokračovať v šírení ideí Andreja Radlinského, zakladateľa SSV.    

Ďalším bodom programu bola voľba nového Predsedníctva SSV. Za podpredsedu SSV bol opätovne zvolený Jozef Opatovský a za tajomníka SSV Daniel Dian. Miesto v predsedníctve vo voľbách obhájil aj Peter Čerňanský. Novými členmi riadiaceho grémia sa stali Štefan Bošnák a Terézia Drdulová. Výbor SSV na návrh riaditeľa SSV schválil do úradu vedúcej ekonomického oddelenia Alenu Hermanskú a na pozíciu vedúcej edičného oddelenia Alžbetu Šuplatovú, ktorá prítomným predstavila plán vydavateľskej činnosti SSV.

Podpredseda SSV Jozef Opatovský prítomných informoval o stave rokovaní so Západoslovenským múzeom v Trnave, konkrétne o uznaní vlastníctva deponovaných predmetov.. Výbor SSV prijal tiež informáciu o stave predajní SSV a rozhodol o presune niektorých predajní do nových sídel. Výbor bol informovaný o kontrolách zo strany štátnych úradov, pri ktorých neboli zistené nedostatky.

Výbor SSV sa najbližšie zíde na konci septembra pri príležitosti 145. výročia prvého valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 14. septembra 1870 v Trnave.

Daniel Dian, tajomník SSV