Aktuality

Výbor SSV sa zišiel na jarnom zasadnutí

24.04.2018

Výbor SSV sa zišiel na jarnom zasadnutí

Na trinástom zasadnutí vo volebnom období 2015 –  2019 sa zišiel Výbor Spolku svätého Vojtecha (Výbor SSV) v Trnave 24. apríla 2018. Zasadnutie sa začalo slávením svätej omše o 9.00 v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove  SSV v Trnave, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, predseda SSV.

Kazateľ Gabriel Brendza v príležitostnej  homílii poukázal na svätca, patróna Spolku sv. Vojtecha, ktorého sviatok sa slávi na Slovensku a v Česku, tak ako v celej Cirkvi 23. apríla. Veľmi vhodne pripomenul paralelu návratu ostatkov kardinála Jozefa Berana s osudom sv. Vojtecha. Svätá omša bola v zmysle Stanov SSV obetovaná za živých i mŕtvych členov SSV. Po svätej omši nasledovala prezentácia a samotné rokovanie. Prítomných privítal a rokovanie otvoril modlitbou predseda SSV Mons. Ján Orosch. Na programe rokovania bolo niekoľko bodov. Informácia o stave hospodárenia za obdobie január až december 2017, schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2017, schvaľovanie Výročnej správy za rok 2017 a Kolektívnej zmluvy na rok 2018 a 2019. Prítomní boli oboznámení so stavom členskej základne SSV, prípravou viacerých podujatí v roku 2018, ako aj prípravami na oslavu 150 výročia založenia SSV. 

Daniel Dian, tajomník SSV