Božská komédia

04.05.2020

Božská komédia

Najkrajšia kniha Slovenska 2019

Dante Alighieri

Božská komédia patrí medzi najdôležitejšie diela svetovej literatúry a Dante je považovaný za otca talianskeho jazyka. Napísal ju pravdepodobne v rokoch 1304 – 1307 a 1321. Dante bol presvedčený, že má poslanie ukázať ľudstvu cestu obnovy a spásy. V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2019 získala hlavnú Cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy ​​​​​​. 

Dante poslušný Božej vôli má vykonať cestu do troch záhrobných ríš, preskúmať všetko zlo sveta, ktoré sa sústreďuje v Pekle, nájsť cestu očisťovania v Očistci, vystúpiť do neba až k priamemu videniu Boha v Raji.Je tretím mužom, ktorý uskutočnil ako živý cestu do záhrobia: po Eneovi, ktorý bol predkom zakladateľov Rímskej ríše, a po svätom Pavlovi, ktorý postavil základy kresťanskej viery. Jeho poslanie má miesto povedľa nich, pretože Dante má ukázať cestu obnovenia ríše a Cirkvi. Komédia si berie za vzor biblické prorocké knihy a Zjavenie svätého Jána. Danteho cestou sú dejiny jeho osobného vykúpenia ako jednotlivca, predstavuje však aj celé ľudstvo, ktoré kráča smerom k svojmu kolektívnemu vykúpeniu. Kompletné dielo vychádza v brilantnom preklade romanistov Jozefa Felixa a Viliama Turčányho, ilustráciami jednotlivé časti dopĺňa akademický maliar Miroslav Cipár.

Ukážka: 

1 „Otcu i Synu, i Svätému Duchu“,
celý raj „sláva“ začne v speve takom,
že opojenie leje môjmu sluchu.

4 A to, čo zriem v tom jase mnohorakom,
sa ako úsmev vesmíru mi javí,
bo sluchom sladkosť vniká mi i zrakom.

7 Ó, jasot, slasť, čo jazyk nevyjaví!
Ó, život plný – ľúbosti i mieru!
Ó, bez baženia, bázne – poklad pravý!

10 Štvoro sviec plá v tých sieňach monastieru,
no tá z nich plá mi v stále väčšej miere,
čo prišla prvá skúšať moju vieru.

13 A takú tvárnosť na seba si berie,
jak Jupiter by mal – nech s Marsom vtáci
stanú sa z nich a vymenia si perie!

16 Tá Všezrivosť, čo k plesaniu i k práci
velí tu vždy, dá blaženému chrámu
znať, aby zmĺkli všetci hlaholiaci –

19 a čujem vtom: „Ak mením farbu plamu,
nečuduj sa; len zbor ma vypočuje,
uzrieš i na ňom premenu tú samú.

Raj, spev 27, 1 – 17 

Napísali o Božskej komédii: 

Katolícke noviny o Božskej komédii

Rozhovor s Miroslavom Cipárom v magazíne Pravdy 

Kúpiť