Boh a štát: Európa medzi laicitou a laicizmom

22.12.2014

Boh a štát: Európa medzi laicitou a laicizmom

(Emília Hrabovec)

Historička a univerzitná profesorka predkladá analýzu situácie Katolíckej cirkvi v dnešnej Európe, pôvodne spracovanú pre zasadnutie Rady európskych biskupských konferencií v Bratislave na jeseň 2013. Jej východiskom boli odpovede na široko koncipovaný dotazník, ktoré poskytli jednotlivé biskupské konferencie. V úvodnej časti sa štúdia zamýšľa nad historickými príčinami a priebehom sekularizačných procesov v Európe. 

Jadrom knižky sú analýzy jednotlivých spoločenských oblastí, v ktorých sa stretáva a prelína náboženský a svetský vplyv: zákonodarstvo, škola, veda, médiá, zdravotníctvo, politika. Analýza ukazuje, že v európskych štátoch síce existuje právny rámec, zabezpečujúci náboženské práva a slobody, rastie však priepasť medzi formálnym právom a jeho reálnou aplikovateľnosťou, medzi právom a spravodlivosťou. Potvrdzuje sa, že zákony sú iba nástroje, ktoré môžu fungovať iba vtedy, keď majú hodnotový rámec. Za kľúčový bod v diskurze o laicite štátu považuje štúdia školstvo, ktoré má v Európe kresťanské korene, zároveň však bolo a je priestorom najostrejšieho stretu medzi náboženstvom a ideologickými silami, usilujúcimi sa emancipovať človeka od Boha. 

Azda najcitlivejšou disciplínou je história, formujúca korene identity človeka a spoločenstva. Na úrovni dialógu medzi vedou a vierou autorka pozoruje, že na rozdiel od zápasov predchádzajúcich storočí, kedy vieru spochybňovali pv prvom rade prírodné vedy, dnes predovšetkým spoločenské vedy vyvinuli metódy štrukturalistickej materialistickej analýzy, ktorá je v diametrálnej protive ku kresťanskej integrálnej vízii človeka a spoločnosti. V politickej oblasti napokon analýza ukazuje, že vplyv viery na rozhodovacie procesy politikov aj jednotlivcov klesá, politikom chýba celková vízia spoločnosti a aj kresťanom skutočné poznanie katolíckej sociálnej náuky, z ktorej si v politike mnohí vyberajú iba jednotlivé fragmenty, zosúladiteľné s vlastnými postojmi.

Rovnako tiež existujú veľké rozdiely medzi krajinami takmer úplne sekularizovanými a krajinami, v ktorých vrcholí stret medzi vierou v Boha a narastajúcou laicizáciou, ktorá sa sama nachádza na pokraji prerodu z veľkého optimistického projektu na čoraz viditeľnejšiu novopohanskú beznádej.