Aktuality

Čo prináša aprílové číslo Duchovného pastiera

05.04.2016

Čo prináša aprílové číslo Duchovného pastiera

V najnovšom čísle revue pre teológiu a duchovný život Duchovný pastier rezonujú témy spojené predovšetkým s mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva. 

 V rubrike Rok milosrdenstva ponúka časopis príspevok autorov Antona Fabiana a Petra Holeca Absolúcia od potratu, článok Martina Kolejáka na tému Tretie cirkevné prikázanie a preklad Príhovoru Svätého Otca Františka pri otvorení súdneho roka Tribunálu Rímskej Roty autora Petra Holeca, v ktorom rezonuje myšlienka: „Cirkev má vskutku poslanie preukazovať nezničiteľnú Božiu milosrdnú lásku k  rodinám, najmä poraneným hriechom a útrapami života a  zároveň ohlasovať neodvolateľnú pravdu o  manželstve podľa Božieho zámeru.“ Ďalšiu pravidelnú rubriku Výročia pripravili Jozef Krištof, Daniel Dian a František Dlugoš s názvom Výročia osobností a udalostí v apríli 2016. Uplynulo už 50 rokov od ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu a stále môžeme konštatovať aktuálnosť myšlienky a rubriky Druhý vatikánsky koncil – stále aktuálny a nenaplnený. Karol Dučák v nej pripravil príspevok na tému: Svätá omša podľa Misála Pavla VI. Vysvetlenie niektorých sporných momentov v polemike s tridentistami. V mesiaci apríl Cirkev slávi nedeľu kňazských povolaní, a práve k tomu sa vyjadruje Martin Koleják článkom Jedinečnosť katolíckeho kňazstva. Rubrika Homílie prináša podnetné texty homílií od Tretej veľkonočnej nedele „C“ až po slávnosť Nanebovstúpenia Pána „C“. V rubrike Nové knihy predstavuje Peter Slepčan dielo prof. Jozefa Krupu: Vieroučný výskum textov paleokresťanskej Tradície a prof. Anton Adam dielo doc. Stanislava Košča Evanjelizácia sociálnych vzťahov (Sociálna náuka v  súčasných dokumentoch Katolíckej cirkvi).