Aktuality

Exhortácia Amoris laetitia o láske v rodine vychádza v slovenčine

13.05.2016

Exhortácia Amoris laetitia o láske v rodine vychádza v slovenčine

Iba mesiac po zverejnení novej posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka s názvom Amoris laetitia – Radosť lásky vychádza tento dokument venovaný rodine a manželstvu v slovenčine. 

Pápež napísal exhortáciu v priebehu štyroch mesiacov po skončení biskupskej synody o rodine a venuje sa v nej stavu súčasnej rodiny a manželského života, pričom poukazuje na krásu vzájomného manželského spolužitia i jeho hodnoty, no nevyhýba sa ani ťažkostiam, ktoré sa týkajú rodiny. Upozorňuje pritom, že rodinné krízy tu vždy boli, veď samotná „Biblia je plná rodín, generácií, príbehov o láske aj o rodinných krízach hneď od prvej strany“ (AL 8). Zdôrazňuje, aké dôležité je preto rodine „pomôcť odhaliť, že prekonaná kríza nevedie k menej intenzívnemu vzťahu, ale k vylepšeniu, usadeniu a dozretiu vína jednoty“ (AL 232).

Mimoriadnu pozornosť upriamuje pápež František na odlúčených či rozvedených manželov, pri ktorých je nutné individuálne posudzovanie od prípadu k prípadu, ako na to upozornila aj synoda o rodine: „Osobitné rozlišovanie je nenahraditeľné pre pastoračné sprevádzanie odlúčených, rozvedených, opustených. Treba predovšetkým prijať a prejaviť pochopenie pre utrpenie ľudí, ktorí nespravodlivo podstúpili odlúčenie, rozvod, zostali opustení – alebo pre týranie zo strany manželského partnera boli nútení prerušiť spolužitie,“ (AL 242) opakuje pápež František v exhortácii slová synodálnych otcov. Text dokumentu svedčí o tom, že pápež sa nevzdáva komplexného a milosrdného prístupu k riešeniu rodinných problémov. Zároveň naznačuje, že Vatikán chce skoncovať s dlhodobou tradíciou publikovať cirkevné dokumenty, ktorých reč je zastaraná, ťažkopádna a komplikovaná, pretože text exhortácie je preniknutý hlbokým humanizmom a podľa doterajších hodnotení svedčí o tom, že pápež v nej „hovorí s ľuďmi, a nie o ľuďoch“.

Exhortáciu Amoris laetitia predstavili novinárom v Tlačovom stredisku Svätej stolice 8. apríla. Zaiste nie je  náhoda, že dokument uviedol okrem generálneho sekretára Synody biskupov kardinála Lorenza Baldisseriho a talianskych manželov De Simone Mianovcov aj viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn OP, ktorý vyrastal ako syn rozvedených rodičov. Zdôraznil, že niečo sa musí zmeniť na tom, akou rečou Cirkev hovorí o súkromnom živote ľudí, lebo „spôsob, akým sme predstavovali svoju vieru, ako sme sa správali k iným, tiež prispel ku kríze rodín“.

Dokument bol na verejnosti prijatý veľmi pozitívne. Nemecký vatikanista Bernd Hagenkord poukazuje na mimoriadne ľudský štýl textu. Pápež František neprišiel s teologickou analýzou problému, ale vychádza z praxe. Nemecký teológ Wolfgang Beinert zdôrazňuje, že už aj v názve exhortácie sa uvádza jednoduché slovo amore, a nie slovo caritas zahrňujúce kresťanské čnosti. V niektorých kapitolách pápež vystupuje ako manželský poradca. S istotou však možno potvrdiť, že rozpoznal znamenia čias a chce, aby sme  na ne našli milosrdnú odpoveď.

Exhortácia Amoris laetitia pozostáva z deviatich kapitol a uzatvára ju modlitba k Svätej rodine. Dokument uvádza 391 poznámok pod čiarou, z toho 52 citácií pochádza z dokumentu mimoriadnej biskupskej synody z roku 2014 (Relatio Synodi) a 84 citátov odkazuje na záverečný dokument synody biskupov (Relatio finalis), ktorá sa konala vlani. Týchto 136 odkazov jasne svedčí o tom, akú dôležitosť prikladá Svätý Otec práci synody. V ďalších odkazoch sa opiera o učenie svätcov, ako je sv. Dominik, sv. Ignác z Loyoly, sv. Róbert Bellarmín, sv. Lev Veľký, sv. Augustín alebo sv. Ján z Kríža. Medzi novodobými osobnosťami možno nájsť mená ako Joseph Pieper, Antonin Sertillanges, Gabriel Marcel, Erich Fromm, sv. Terézia z Lisieux, Dietrich von Bonhoeffer, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Mario Benedetti, Martin Luther King. Z diel svojich predchodcov pápež František cituje napríklad: Casti connubii pápeža Pia XI.; Mystici Corporis Christi pápeža Pia XII.; Humanae vitae Pavla VI.; Katechézy o ľudskej láske a Familiaris consortio Jána Pavla II.; Deus caritas est Benedikta XVI., ďalej samozrejme Druhý vatikánsky koncil, Katechizmus Katolíckej cirkvi. Z textov samotného pápeža Františka nájdeme v novej exhortácii 16 citácií a 1 odkaz z Evangelii gaudium. Suverénne však vedú úryvky z Katechéz o rodine pápeža Františka prednesené počas generálnych audiencií, tieto sa citujú celkovo 50-krát. Napokon sú 12-krát citované iné dokumenty Svätej stolice a 10-krát dokumenty niektorých biskupských konferencií.